Predaj strešných materiálov

Isover

Strešné materiály

Hrubá stavba

Interiér budov

Exteriér budov

ISOVER prevádzkuje jednu fabriku na výrobu stavebných izolácií z expandovaného polystyrénu v Trnave, a tri distribučné sklady v Bratislave, Ružomberku a Prešove. Od roku 2009, kedy ISOVER prebral výrobu expandovaného polystyrénu od sesterskej divízie Rigips, stal sa výrobcom s najširším sortimentom tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií na slovenskom trhu združených pod jednou značkou

Tepelná ochrana

Tepelne izolačné vlastnosti materiálov sú charakterizované súčiniteľom tepelnej vodivosti [W.m-1.K-1]. Ten predstavuje schopnosť materiálu viesť teplo. Zo súčiniteľu tepelnej vodivosti možno stanoviť tepelný odpor pre danú hrúbku materiálu. O vynikajúcich tepelno- izolačných vlastnostiach materiálov z minerálnej vlny Isover a Orsil sa môžete presvedčiť v jednotlivých kapitolách katalógu, kde nájdete odporúčané výrobky do konkrétnych konštrukcií. Tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií sa riadia podľa požiadaviek uvedených v norme STN 73 0540-2 z roku 2002, Tepelná ochrana budov. Táto norma stanovuje tepelne technické požiadavky pre správny návrh budov tak, aby bol zaistený požadovaný stav vnútorného prostredia pri ich užívaní. Z hľadiska tepelne technických vlastností stavebných konštrukcií predpisuje norma STN 73 0540-2 hodnoty súčiniteľa prestupu tepla UN (W.m-2K-1). Vďaka vynikajúcim izolačným vlastnostiam materiálov Isover a Orsil ľahko splníte požiadavky, ktoré táto norma na objekty z tepelnoizolačného hľadiska kladie.

Ochrana proti hluku

Žijeme v hlučnom svete a stále viac sme vystavení negatívnym vplyvom hluku. Doma i na pracovisku sme denne atakovaní zmesou rôznych zvukov z vonkajšieho i vnútorného prostredia (hluk z dopravy, hluk z ventilačných systémov, zvonenie telefónov, hluk z chodu kancelárskych zariadení, rozhovor vo vedľajšej kancelárii, hlasná hudba alebo štekajúci pes v susednom byte a pod.). Hlučný sused nám dokáže poriadne znepríjemniť chvíle oddychu vo vlastnom byte a bráni nám pri relaxácii, hluk na pracovisku znižuje našu schopnosť sústrediť sa, vyrušuje nás pri práci a má tak priamy vplyv na naše pracovné výsledky a produktivitu práce. Vysoká hladina hluku alebo dlhodobý pobyt v hlučnom prostredí vedie často až k trvalému poškodeniu sluchu alebo môže spôsobiť iné závažné zdravotné problémy (výskyt psychických porúch, poruchy spánku, stres, kardiovaskulárne ochorenia a pod.).

Požiarna ochrana

Výrobky z minerálnej vlny ORSIL a ISOVER výrazne prispievajú k zvyšovaniu požiarnej odolnosti objektov. Požiarna odolnosť v minutách (napr. priečky či obvodové steny) sa hodnotia vždy ako odolnosť celej skladby (nosné časti, izolácie, opláštenie vrátane kotviacich prvkov apod.), nikdy nemožno hodnotiť samostatnú izolačnú dosku či iný jednotlivý prvok danej skladby. Dosky či role samotné sú podľa platných predpisov hodnotené tzv. reakcie na oheň.Reakcie na oheň je odozva výrobkov na oheň, ktorému je za daných podmienok vystavený. Je to výsledok celého súboru skúšok. Všetky výrobky z minerálnej vlny ORSIL alebo ISOVER sú podľa platných noriem požiarnej klasifikácie výrobkov STN 73 0862 zaradené do skupiny B (neľahko horľavé) a podľa harmonizovanej STN EN 13501-1 potom do triedy reakcie na oheň do triedy A1 (A2).

isover cennik  isover technicke Kliknutím na obrázok zobrazíte prospekty